Royal British Legion Singh via @flybeezer 👳🏽‍♂️🦁 #Singh #Sikh 🦁👳🏽‍♂️ https://t.co/ZASvFShp7o


Royal British Legion Singh via @flybeezer 👳🏽‍♂️🦁 #Singh #Sikh 🦁👳🏽‍♂️ https://t.co/ZASvFShp7o