Obama Foundation Singh via @taranjeet_chawla #Singh #Sikh @BarackObama https://t.co/OR6rCZHXVq


Obama Foundation Singh via @taranjeet_chawla #Singh #Sikh @BarackObama https://t.co/OR6rCZHXVq