Sky News @Khalsa_aid Singh - @RaviSinghKA via @kshomeslfc