Prabhjot Singh​​ on MSNBC via @SikhProf @prabhjotsinghNY