Shropshire Star Councillor Singh Kuldip Sahota via @GoodersFMS @ShropshireStar