Pope Francis's Inauguration Singh via @JasikJas

Chiarman of Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha, Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh Ji (Image via @AnonCare)